x1: dx: `\ ^ /' `\ ^ /'
y1: dy: < .. > < .. >
,/ v \. ,/ v \.