Cascading Style Sheets

Tabulky kaskádových stylů
 1. Úvod - principy CSS, popis jazyka
  1. Vznik a význam CSS
   HTML je jazyk struktury
   - fomátování pomocí HTML živelné a nestandardizované
   - (až 80% kódu!, tabulky - problémy nevizuálních prohlížečů)
   CSS je jazyk vzhledu
   - jako doplněk HTML formátování
   - jako plnohodnotný formátovací nástroj
  2. HTML 4.0 a XHTML 1.0
   !DOCTYPE element (Document Type Definition)
   módy prohlížeče: strict x transitional
   lowercase, <br />
  3. Připojení CSS k (X)HTML stránce
   přímé styly (atribut style="")
   element <style> v hlavičce
   externí styl připojený pomocí <link>
  4. Syntaxe: selektory a definice, pravidla, tabulky
   vlastnost: hodnota = definice
   selektor { seznam definic } = pravidlo
   seznam pravidel = tabulka
   /* komentáře */, <!-- dovoleny -->
  5. Prvky, třídy a identifikátory
   prvky, třídy (samostatné), identifikátory, *
  6. Pseudo-prvky a pseudo-třídy
   pseudo-prvky :first-line a :first-letter
   pseudo-třídy odkazů :link a :visited
   dynamické :hover, :active a :focus
   pořadí: link, visited, hover, focus, active
  7. Operátory
   " " mezera - nepřímá linie
   "," čárka - sloučení selektorů
   ">" většítko - přímá linie
   "+"  plus - následující sourozenec
  8. Dědičnost a kaskáda
   priorita tabulek, ohodnocení specifičnosti
   dědičnost je vlastnost atributu (např. vlastnosti textu ano)
 2. Praxe - základní vlastnosti 
  1. Barvy
   hexadecimální #RRGGBB, zkrácené hexadecimální #RGB
   dekadické a procentuální - funkce rgb()
   "web safe" barvy
  2. Jednotky
   absolutní a relativní jednotky
   klíčová slova, funkce url() (utf-8)
  3. Vlastnosti textu a písma
   přehled nejběžnějších atributů textu
 3. Základy rozmísťování
  1. Formátovací model - výplně, rámečky a okraje
   oblasti prvků, strany (1,2,4 vlastnosti v definici), sdružení okrajů
  2. Rámečky
   styly, tloušťky
  3. Pozadí: výplně, obrázky
   color, image (url - uri), repeat, position
  4. Vlastnosti visibility a display
   display: block, inline, none...
  5. Obtékání prvků: float a clear
  6. Relativní a absolutní pozice
  7. Z-index
 4. Lahůdky na konec
  1. Kurzory a posuvníky
  2. Vizuální filtry
  3. Mezistránkové přechody
  4. Média
   all, screen, print, aural...
 5. Reference
  1. Literatura a odkazy
   http://jbe.wz.cz/css/